Čistič pre aromalampy Aromex

11,29 

Predpokladané dodanie SK 07.12.–11.12. Viac informácií.

Packeta
45 People watching this product now!

POPIS

Ingredients INCI:  Water (Aqua), Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract, Decyl Glucoside, Fragrance (Parfum), Xanthan Gum, Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool Dôležité upozornenie: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Horľavá kvapalina a výpary. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Držte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčiť. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetko znečistené alebo nasiaknuté oblečenie. Umyte pokožku vodou / sprchou. Skladujte zamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu.

SÚVISIACE PRODUKTY

Čistič pre aromalampy Aromex

11,29 

Predpokladané dodanie SK 07.12.–11.12. Viac informácií.

Packeta
31 People watching this product now!

POPIS

Ingredients INCI:  Water (Aqua), Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract, Decyl Glucoside, Fragrance (Parfum), Xanthan Gum, Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool Dôležité upozornenie: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Horľavá kvapalina a výpary. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Držte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčiť. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetko znečistené alebo nasiaknuté oblečenie. Umyte pokožku vodou / sprchou. Skladujte zamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu.

SÚVISIACE PRODUKTY