Ochrana osobných údajov
Informané memorandum o ochrane osobných údajov AyurDharma s.r.o. (spracúvanie osobných údajov klientov a iných osôb na poskytnutie služby, na útovné, predajné, marketingové a iné úely) 

Spoločnosť AyurDharma s. r. o. so sídlom Agátová 12, 921 01 Piešťany s prevádzkou na adrese Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 54247624, zapísaná na Okresnom súde v Trnave, oddiel Sro, vložka 50515/T  (ďalej len ako „ Prevádzkovateľ“ alebo „S polonosť“ ) spracúva Vaše osobné údaje, a to na účely a na základe právnych základov ako je uvedené nižšie v tomto informačnom memorande. V tomto informačnom memorande nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Z oOOÚ“ ) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „ GDPR“ ). 

Naša Spoločnosť je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že naša Spoločnosť určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov. 

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI 

Obchodné meno: AyurDharma s.r.o.
Adresa: Agátova 12, 92101 Piešťany, Slovenská republika, Vlastník: Daniela Juričić MSc., telefonický kontakt: 0905 273 241

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME 

2.1. Bežné osobné údaje: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje ktoré našej Spoločnosti poskytnete osobne v našej prevádzke, elektronicky emailom, prostredníctvom našej webstránky www.ayurdharma.com, alebo inými prostriedkami, pričom ide najmä o: 

2.1.1. identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, iné údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť);
2.1.2. kontaktné údaje (najmä adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska, emailová adresa, telefónne číslo); 

2.1.3. socio-demografické údaje (najmä vek, pohlavie);
2.1.4. údaje potrebné na používanie elektronických služieb (najmä IP adresa, údaj o používanom softvéri, prehliadači a zariadení, cookies). 

2.2. Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje): Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva o Vás aj osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje), a to údaje o zdraví. Ide najmä o údaje o chorobách a zdravotných ťažkostiach, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, údaje o liečbe a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rodinnej anamnéze, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o liečebnom režime, údaje o tehotenstve, údaje o nervových ochoreniach, výška, telesná hmotnosť, údaje o rodovej/genetickej dispozícii, a iné relevantné údaje o Vašom zdraví, ktoré nám poskytnete, a ktoré budú nevyhnutné pre účely poskytnutia služby Vám. 

3. ÚELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (PREO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE) A PRÁVNE ZÁKLADY NA ICH SPRACÚVANIE (NA ZÁKLADE OHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE) 

3.1. Osobné údaje pre daný účel: pri poskytovaní našich služieb, spracúvame Vaše osobné údaje vždy na konkrétny vopred stanovený účel, pričom každý účel spracúvania si vyžaduje iba niektoré Vaše osobné údaje. Na strane druhej, ak nám nebudú poskytnuté príslušné osobné údaje, ktoré sú na daný účel potrebné, naša Spoločnosť Vám nebude schopná poskytnúť príslušnú službu alebo bude schopná ju poskytnúť iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, čo v konečnom dôsledku nemusí byť pre Vás žiadúce. 

3.2. Účely spracúvania a príslušný právny základ: Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely a na základe nasledovných právnych základov: 

3.2.1. Pre úely poskytnutia služieb (na základe výslovného súhlasu a zmluvy): pre predmetný účel spracúvame Vaše bežné osobné údaje ako aj osobné údaje o Vašom zdraví (osobitná kategória osobných údajov) o Vás ako klientovi. Vyžiadame si o Vás vždy iba osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na predmetný účel, resp. na riadne poskytnutie našich služieb. Predmetné Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov: 

3.2.1.1. Právny základ spracúvania (výslovný súhlas): Vaše identifikačné, kontaktné, socio-demografické osobné údaje ako aj Vaše údaje týkajúce sa zdravia spracúvame na základe výslovného súhlasu, ktorý poskytnete našej Spoločnosti. Predmetné údaje, najmä údaje o Vašom zdraví potrebujeme na poskytnutie služby, ktorú si od nás objednáte. K tomu, aby sme Vám mohli poskytnúť našu službu, ktorá má byť poskytnutá špecificky pre Vás často s ohľadom na Váš aktuálny zdravotný stav, potrebujeme od Vás získať aj informácie ohľadom Vášho zdravia. Poskytnutie výslovného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov týkajúcich sa zdravia ako aj rozsah poskytnutia týchto osobných údajov je na dobrovoľnej báze, avšak v prípade, ak nebude naša Spoločnosť disponovať informáciami o Vašom zdravotnom stave, môže sa stať, že Vám nebude naša Spoločnosť schopná poskytnúť služby riadne, dokonca až niektoré naše výkony/služby by mohli Vaše zdravie poškodiť, prípadne Váš zdravotný stav zhoršiť, čo nie je v záujme Vás a už vôbec nie v záujme našej Spoločnosti. 

3.2.1.2. Právny základ spracúvania (zmluva): Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje bude naša Spoločnosť spracúvať aj na základe zmluvy o poskytnutí služby, ktorá bude uzavretá na základe Vašej objednávky a na základe Vašich požiadaviek medzi Vami a našou Spoločnosťou. Predmetné Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje budeme spracúvať počas celej platnosti zmluvy. Po splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov naša Spoločnosť predmetné osobné údaje bude ďalej archivovať v zmysle príslušných zákonov (najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 

3.2.2. Marketingový účel (na základe súhlasu a oprávneného záujmu): ide o spracúvanie Vašich kontaktných osobných údajov na zasielanie newslettra, na základe oprávneného záujmu. 

Oprávnený záujem našej Spoločnosti na spracúvaní Vašich osobných údajov (najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska a email) na predmetné marketingové účely spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania služieb a produktov našej Spoločnosti našim aktuálnym a bývalým klientom, sa poskytne rozvoj a rast našej Spoločnosti, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a aktuálnymi klientmi v rámci spätnej väzby je naša Spoločnosť schopná identifikovať, ako naše služby a produkty vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša Spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim klientom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie služby a produkty, preto je oprávneným záujmom našej Spoločnosti, aby sme základné kontaktné údaje bývalých a aktuálnych klientov na základe oprávneného záujmu použili na zasielanie informácií o našich službách a produktoch a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich priebežnú spätnú väzbu. Pre riadne fungovanie a rozvoj našej Spoločnosti je to takmer nevyhnutné, pretože v dnešnej modernej dobe každá spoločnosť pôsobiaca na trhu sa snaží udržať pravidelný kontakt so svojimi klientmi. 

Rovnako poukazujeme na ustanovenie § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom. 

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 3.3 a 7.1.6 tohto memoranda. 

3.2.3. Útovná a zmluvná dokumentácia (za základe zmluvy a zákona): ide o spracúvanie bežných osobných údajov obchodných partnerov a subdodávateľov Spoločnosti, ktoré sú fyzickými osobami, vrátane kontaktných údajov obchodných partnerov a subdodávateľov, pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov. Právnym základom na spracúvanie predmetných osobných údajov na predmetný účel je plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy. Po splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov naša Spoločnosť predmetné osobné údaje ďalej archivuje v zmysle príslušných zákonov (najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 

3.2.4. Uplatňovanie právnych nárokov našej Spolonosti (na základe oprávneného záujmu): ide o spracúvanie osobných údajov pre účely uplatňovania právnych nárokov našej Spoločnosti
v súdnych, mimosúdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Predmetné osobné údaje naša Spoločnosť nevyhnutne potrebuje k tomu, aby mohla účinne uplatniť svoje oprávnené nároky a práva. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 3.3 a 7.1.6 tohto memoranda. 

3.2.5. Identifikačné a kontaktné údaje (na základe oprávneného záujmu): – ide o spracúvanie kontaktných údajov zástupcov právnických osôb a iných fyzických osôb, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov na to určených, od týchto osôb priamo ako aj od iných osôb, pričom predmetné údaje naša Spoločnosť potrebuje, aby mohla nadviazať kontakt s inými právnickými a fyzickými osobami pre účely riadneho chodu našej Spoločnosti. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 3.3 a 7.1.6 tohto memoranda. 

3.2.6. Podnety a sťažnosti (na základe oprávneného záujmu): – ide o spracúvanie kontaktných údajov našich klientov ako aj iných fyzických osôb, ktoré našej Spoločnosti zasielajú rôzne podnety a sťažnosti súvisiace najmä s poskytovaním našich služieb. Nakoľko má naša Spoločnosť zásadný záujem na riadnom poskytnutí služieb ako aj to, že našej Spoločnosti záleží na spokojnosti našich klientov, osobné údaje na predmetný účel naša Spoločnosť spracúva, aby na tieto podnety a sťažnosti mohla riadne reagovať a prípadne poskytnúť nápravu, ak by niektoré sťažnosti boli oprávnené. Súčasne musí byť naša Spoločnosť schopná preukázať vybavenie sťažností, na čo dohliadajú príslušné orgány dozoru v zmysle osobitných zákonov. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie v bode 3.3 a 7.1.6 tohto memoranda. 

3.2.7. Predaj tovaru v eshope: – vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

3.2.7. Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach: – základné funkčnosti webových stránokSprávca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky ayurdharma.com, používa na tejto webovej stránke súbory cookies. Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.
Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.
Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.
Súbory cookies sú tu použité na účely:

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
    • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
    • Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
      Atlanta, GA 30308 USA

3.3. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu: GDPR našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej Spoločnosti udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo aby naša Spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona. 

Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode 7.1.6 nižšie. Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu konkrétne na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel. 

4. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV 

4.1. Zoznam príjemcov osobných údajov: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:
4.1.2. poskytovateľom IT služieb, ktorí pre našu Spoločnosť zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky. 

4.2. Orgány štátu a ostatní príjemcovia: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj akémukoľvek kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, prokuratúre, súdu, regulátorovi, orgánom dohľadu a kontroly, vládnej agentúre, exekútorovi, správcovi konkurznej podstaty, obci, mestu, vyššiemu územnému celku, ministerstvu, NBÚ, NKÚ, SOI, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Finančnému riaditeľstvu SR alebo inému príjemcovi, ak sa naša Spoločnosť domnieva, že takéto poskytnutie osobných údajov je: 

4.2.1. v súlade so všeobecne záväzných právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo
4.2.2. to potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej Spoločnosti; alebo
4.3. to potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej Spoločnosti alebo dôležitých záujmov akejkoľvek inej osoby. 

4.3.1. Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby: Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn. 

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

5.1. Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu. 

5.2. Jednotlivé Vaše osobné údaje uchovávame po nasledovné doby: 

Poskytnutie služieb : Po dobu platnosti súhlasu (5 rokov) alebo do momentu odvolania súhlasu.
V prípade uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby po dobu trvania predmetnej zmluvy a následne ešte počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, kedy došlo k zániku/splneniu zmluvy (podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 

Marketingové účely a predaj tovaru: Po dobu platnosti súhlasu (5 rokov) alebo do momentu odvolania súhlasu.
V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, najdlhšie po dobu desiatich (10) rokov. 

Identifikačné a kontaktné údaje : Po dobu, ktorá je nevyhnutná na nadviazanie kontaktu s uvedenými osobami, najviac však po dobu piatich (5) rokov od ich získania. 

6. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN 

6.1. Naša Spoločnosť neuskutočňuje a ani nezamýšľa uskutočniť prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu. 

7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

7.1. Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva: 

7.1.1. Právo na prístup: Máte právo od našej Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich naša Spoločnosť získava, kam a komu ich poskytuje, kto iný okrem našej Spoločnosti predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza
k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov
a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté v tomto informačnom memorande, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete našu Spoločnosť požiadať o kópiu Vašich spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám naša Spoločnosť poskytne bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené. 

7.1.2. Právo na opravu: V prípade, ak zistíte, že naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila, prípadne doplnila. 

7.1.3. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, a ktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané: 

7.1.3.1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo
7.1.3.2. ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie práv a nárokov našej Spoločnosti); alebo 

7.1.3.3. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 7.1.6 nižšie), ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu a naša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov 7.1.3.4. ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo 

7.1.3.5. aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo
7.1.3.6. ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu. 

Je potrebné Vás upozorniť, že aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje (osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné: 

7.1.3.7. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
7.1.3.8. na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
7.1.3.9. na účely archivácie, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo 7.1.3.10. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti. 

7.1.4. Právo na obmedzenie spracúvania: V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete
v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak: 

7.1.4.1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť týchto osobných údajov; alebo
7.1.4.2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo 

7.1.4.3. naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo
7.1.4.4. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 7.1.6 nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. 

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

7.1.5. Právo na prenosnosť: Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe plnenia zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

7.1.6. Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. 

Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať. 

7.1.7. Spôsob uplatnenia práv: Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie. 

7.1.8. Právo podať sťažnosť na Úrad: Popri uplatnení vyššie uvedených práv môžete podať na Úrad na ochranu Osobných údajov aj sťažnosť ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov našou Spoločnosťou. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom ostatné údaje nájdete na webstránke: https://dataprotection.gov.sk/ 

7.1.9. Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody, je naša Spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu Vám oznámiť predmetné porušenie ochrany osobných údajov. 

8. PRÁVO KEDYKOVEK ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

8.1. V prípade, ak ste našej Spoločnosti udelili (výslovný) súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov (právnym základom na spracúvanie niektorých osobných údajov našou Spoločnosťou je súhlas alebo výslovný súhlas), takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v bode 1 vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo (výslovného) súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas tiež môžete odvolať zrušením súhlasu priamo v zasielanom newslettri. V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: daniela@ayurdharma.com

9. ZMENY V TOMTO INFORMANOM MEMORANDE 

9.1. Toto informačné memorandum o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii tohto informačného memoranda o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia na to, aby sme Vás informovali v závislosti od významu zmien, ktoré vykonávame.